Video

 

Upubliserte artikler, forelesningsnotater og pedagogiske ideer:

På denne siden vil jeg også legge ut artikler jeg holder på å skrive. Dersom du leser noe og har kommentarerr til innhold, struktur el., vil jeg gjerne høre fra deg inger@norwenglish.com

Muntlig - vedlegg idéer til aktiviteter

IKT i undervisningen - ( under bearbeiding)

Planlegging - bruk av arbeidsplaner

FOU-ARBEID

Det satses på Forsknings- og utviklingsarbeid i Kunnskapsløftet og dette er mitt bidrag til synliggjøringen av det som foregår i fremmedspråksundervisingen i den videregående skole.

Mine fagfellevurderte publikasjoner

Scaffolding – en referanseramme for fremmedspråk. Dobson, Stephen og Engh Roar (red.) 2010. Upublisert bok. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. 20 sider manus

Elevvurdering i fremmedspråk. Dobson, Stephen,  Eggen, Astrid og  Smith, Kari(red.).2009. Vurdering, prinsipper og praksis- Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. S. 256-278.

Å være digital I fremmedspråk. Otnes, Hildegunn (red.) 2009. Å være digital i alle fag. Oslo. Universitetsforlaget. S. 105-124. ( samskriving med Ruth Grüters)

2.2 Artikler uten fagfellevurdering:

En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. Hoel, T. L. og Haugaløkken, O. 2007. PPU serien nr 30. Gjennom ordene. Fagtekster fra et førstelektorprogram. S. 37-53.

Å lære å snakke et fremmedspråk er å kle seg naken. Hestnes, Hæge (red.). 2007.Språkfag 1 Idehefte for lærere.Tapir akademisk forlag. S. 33-41 Muntlig språklæring:.

Vurdering av elevenes leseferdigheter. Sandvik, Lise (red.). 2009. Språkfag 3 Idéhefte for lærere. Tapir akademisk forlag. Upublisert. Fem sider manus.

Bruk av skriverammer som læringsstrategi i digitale omgivelser i engelsk. Leganger, Anne-Berit (red). 2008. Språk og Språkundervisning. Nr. 4 2008. Oslo. Landslaget forModerne Språk. S. 32-41

Spørsmålsstilling i elevgruppen. Høihilder, Eli Karin (red.).2009. Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Oslo. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Samskriving med E.K. Høihilder. S. 95-100

Vi snakker om været på fransk. Saabye, Malin.(red.).2007. Digital kompetanse i grunnskolen. En metodebok for lærere. Pedlex Norsk Skoleinformasjon s. 48-51
Vedlegg 13

2.3 Internasjonale populærvitenskapelige publiseringer:

A European sense of Identity i Karppinen, Seija(red.). 2002. Studia Paedagogica nr. 28. Neothemi. Cultural Heritage and ICT at a Glance. Helsinki. University of Helsinki. S. 123-129 Lastes ned fra http://www.edu.helsinki.fi/tt/neothemi/neothemi.pdf

The Norwegian Pavilion ”Sense of Identity” i Karppinen, Seija(red.). 2004. Studia Paedagogica nr. 32. Neothemi. Cultural Heritage and ICT. Theory and Practice. Helsinki. University of Helsinki. S. 266-268. Lastes ned fra http://www.edu.helsinki.fi/tt/neothemi/english/publications.html

Norway-UK- Mechanisms to encourage productive learning in the Neothemi project i Saccone, Claudia (red.). 2004. Aracne nr 9. Neothemi ICT and Communicating Cultures. Universita degli Studi del Molise. Roma. Aracne Editrice. S.r.l. s. 249-253 (Samskriving med Sean Neill, University of Warwick.