Vedlegg 1

Muntlige aktiviteter

1 Første møte med språket/ gruppetilhørighet - Jeg heter

Forberedelse: ingen

Elevene står i ring. Første runde: Læreren sier navnet sitt og ber en og en elev gjøre det samme til det har gått rundt ringen. Neste runde: Elevene uttaler navnet sitt med fransk/tysk etc. aksent (overdrivelse og kraftig stemme) og gjør en fysisk bevegelse ved å gå ett skritt inn i ringen.   Elevene gjør det samme. Tredje runde: Elevene legger til en stemning til navnet   (sinne, glede, forelskelse) etc.

Elevene står i ring "Jeg heter...Hva heter du?"   Dette går fra elev til elev. Neste runde: Elevene tar hverandre i hendene og sender håndtrykk, blikk (ca 3 sekunder hver). Her kan man videre legge til uttrykk som passer til tema for undervisningen.

Et annet alternativ er å be elevene gå rundt i rommet og hilse på så mange som mulig. Deretter blir de bedt om å ta navnet til den første de hilser på for så å føre det videre når de hilser på nestemann osv. Når de møter sitt eget navn igjen, har de vunnet og kan sette seg. Dette er en fin måte å trene opp lytteferdigheter og gruppetilhørighet på. De fleste husker ikke navnet på den de hilser på. De har nok med seg selv.

2 Dikt - innføring i språket med rim og rytme

Forberedelse: ingen bortsett fra et godt dikt

Elevene står i ring. Man trenger ikke å trene vokabular først. Nybegynnere kan godt klare dette uten å forstå så mye. La dem oppleve rytmen i språket, så kommer forståelsen etter hvert. Det er en fordel om diktet har en del transparente ord. For fransk, se eksempler i vedlegget.

 • Les diktet med innlevelse 2-3 ganger mens elevene står i ring
 • Gjenta linje for linje og deler av elevene repeterer etter tur ( 4-5 stykker i gangen). Læreren står i sentrum av ringen og peker på grupper av elever i ringen.
 • Gjenta setning for setning i grupper som før, men start fra begynnelsen når det legges til en ny setning. Repeter helt til diktet begynner å sitte.
 • Del opp i grupper på 3 - elevene gjentar diktet sammen
 • Gruppene presenterer diktet for de andre med kroppsspråk i tillegg
 • Diktet repeteres senere ved å bruke forskjellige stemmer - viske, rope etc.

3 Vokabular - illustrasjoner  

Forberedelse: ark med illustrasjoner/tegninger på tavla

En struktur og 6-7 ord skal innlæres. Læreren lager tegninger (A5), bruker den samme strukturen for hver tegning og uttaler ordene. Eks: Jeg går i butikken, til byen, til tannlegen etc.. Etterpå legger læreren tegningene på gulvet, stiller den opp på tavla eller i klasserommet og elevene peker på/går til den rette tegningen når læreren sier setningen. Her kan man legge inn   poeng og gjøre det til en konkurranse. Så følger spørsmålet: Hvor går du? Elevene er da i stand til å benytte det de har lært.

4 Vokabular - med utgangspunkt i bilder

Forberedelse : et egnet bilde, kunst.

Bilder er gode å bruke til å lære fremmedspråk. Bruk følgende enkle progresjon:   Denotasjon, konnotasjon og   til slutt assosiasjon. Snakk om bildet og innarbeid en del språklige strukturer som repeteres når elevene skal produsere språk:

 • Denotasjon: En beskrivelse av det man ser på bildet med enkeltord (vokabular)
 • Konnotasjon: Man setter bildet inn i en kulturell sammenheng. Hvor er det? Når? Hva skjer? Hva er forskjellig fra vår kultur?
 • Assosiasjon: Man knytter bildet til egne erfaringer. Har du gjort dette? Har du vært der? Hva mener du om dette?

La gjerne elevene lytte til lydtekster og et bilde (uten å ha teksten foran seg). Finn ut hva de har fått med seg og spill tapen en gang til.

5 Vokabular - bilder

Forberedelse: bilder

Læreren viser bilder med viktige ord som skal innlæres eller forsterkes. Han sier ordene en gang og mimer innholdet samtidig. Han gir så ett bilde til hver elev samtidig som han repeterer ordet slik at eleven husker det.   Han leser opp ordene og eleven som har det tilsvarende bildet holder det opp for klassen og gjentar ordet. Så tar læreren opp en elev som får beskjed om å mime ett av ordene. Elevene gjetter hvilket ord det er snakk om. Den som gjetter riktig får mime det neste ordet.

6 Eventyr, historier - muntlig forståelse

Forberedelse: lær en historie, eventuelt med illustrasjoner

Fortell en enkel historie med innlevelse. For eksempel noe du har gjort, steder du har besøkt, drømmen du hadde i natt, siste nytt på nyhetsfronten etc. Tema koples opp mot tema for undervisningen i perioden.

Etter å ha snakket i ca 3-4 minutter - alt foregår på fransk med kroppsspråk som gjør det lettere for elevene å forstå hva du sier og eventuelt illustrasjoner - stiller du følgende spørsmål på norsk:

 • Hva tror du jeg fortalte? (kvalifisert gjetting i forhold til innhold)
 • Hvordan gjettet du deg frem til mening? (språklæring)

Dette er en enkel metode som bør benyttes mer. Elevene forstår utrolig mye og dette inviterer til refleksjon rundt læringsprosessen. Det er særlig interessant å ta opp ting i nyhetsbildet, for der har elevene allerede en referanse og mange ord er internasjonale i slike sammenhenger.

7 Vokabular - gjett hva jeg har skrevet

Forberedelse: lapper eller en liste med ord

Læreren har en liste med ord innen et tema. Elevene gjetter hva han har skrevet. Samtalen foregår på målspråket.   Alle repeterer ordene i kor til slutt. Så kan man bruke ordene muntlig og skriftlig i en kommunikativ sammenheng. En annen variant er å legge lapper inn i en konvolutt eller spille på at det er kommet et brev til klassen.

8 Vokabular - gjett hva som er sant

Forberedelse: ingen

Elevene blir bedt om å fortelle 3 forskjellige ting innen et tema, hvor kun et utsagn er korrekt. De to andre er fri fantasi. Andre elever skal så gjette seg til det korrekte utsagnet. Her er det mulig å bruke personlige- og faktaopplysninger.

9 Vokabular- - statuer og adjektiv

Forberedelse: ingen

Elevene går i ring på gulvet. De får beskjed om å vise uttrykk - adjektiv - som sint, forelsket, trist etc. når læreren sier stopp. Plutselig fryser de i en stilling. Halvparten av elevene er så turister som går på museum og ser på statuene (den andre halvparten av elevene) mens de beskriver hva de ser. Dette kan gjøres flere ganger.

10Vokabular - pronomen og objekter

Forberedelse: en pose eller veske el.

Læreren tar med seg en pose og plukker ting fra elevene og legger alt i posen.

For å få igjen tingene må elevene svare på spørsmålet: "Er det din bok"? "Nei, det er ikke min bok" eller "ja, det er min bok"etc.

11 Vokabular - synonymer og antonymer

Forberedelse: Røde lapper med ord som skal læres. Hvite lapper med tilsvarende synonym/antonym.

Læreren deler ut et sett med lapper til elevene. Røde lapper har ord som skal innlæres. Hvite lapper har synonymer eller antonymer til ordene på de røde lappene. Eks: Ja-Nei. Læreren roper ut ord og eleven som har tilsvarende ord reiser seg og viser sin lapp, i neste runde repeterer eleven ordet. Så blir elevene bedt om å si sitt ord og de med synonym/antonym må melde seg. Etter hvert kan elevene selv styre dette. Til slutt skal alle elevene kunne ordene.

12 Sitat, faste uttrykk, etc. utenat

Forberedelse: ingen

Et eksempel: "Oh Romeo, oh Romeo! Wherefore art thou Romeo." Alle står i ring. Læreren gir hver elev en bokstav ( muntlig eller skriftlig). Elevene uttaler bokstaven sin og slik fortsetter man helt til man har stavet hele setningen. Deretter begynner man på nytt helt til man har et ord (Oh) og da sier elevene som utgjør ordet hele ordet etter at de har stavet det (O+h=oh) og   de klapper for eksempel. Dette fortsetter helt til setningen er uttalt. Til slutt sier man hele setningen sammen.

13 Vokabular - telefonen

Forberedelse: ingen

Elevene stiller seg i rekker på 5-6. Læreren hvisker et eller flere ord eller en setning til den første eleven som må hvisk videre til nestemann. Siste mann i gruppen kommer opp og får svar på om det som blir sagt er det samme som det som ble sagt til den første eleven. Elevene kan få poeng og dette kan gjøres til en konkurranse. For å gjøre det vanskeligere, kan læreren spille en sang imens.

14 Vokabular - adjektiv

Forberedelse: ingen

Læreren tegner fire tegninger på tavla ( nye ord som skal læres). Han skriver så fire adjektiv: stor, liten, snill,   f. eks ved siden av tegningene.

Han repeterer så for hver tegning: Eks. Jeg er ei jente. Jeg er snill. Læreren ber så elevene skrive ned de fire ordene og adjektivene. Elevene blir bedt om å velge ett ord fra hver rekke. Klassen gjetter så hva en elev er: Er du ei jente? Er du snill? Etc.

15 Vokabular - ball leken

Forberedelse: 3-4 baller

Alle står. Læreren starter med å si ett ord og kaster ballen videre til en elev. Eleven fortsetter ved enten å assosiere ordet med et nytt ord ( frukt - eple), fortsette med et ord på siste bokstav i ordet som blir sagt (trois - sept) eller nevne ord innen et oppgitt tema. Her kan man også legge inn setningsstrukturer. (Eks: ta imot/jeg liker/jeg liker ikke...) Senere kan elevene også få lov til å si nei og da må man spørre noen andre.

Man kan også bruke baller i andre sammenhenger hvor man kommuniserer.

16 Personbeskrivelse : Hva har jeg på meg i dag?

Forberedelse: ingen

Alle reiser seg fra pultene og snur seg mot veggen bak i klasserommet. Læreren stiller seg bakerst og spør hva han/hun har på seg.

Elevene går rundt på gulvet. Læreren sier stopp og elevene stiller seg rygg mot rygg. Elevene beskriver så hva den andre har på seg og sjekker om det er riktig ved å snu seg til slutt.

Lærer beskriver en elev i klassen og alle elevene gjetter hvem det er. Elevene kan gjøre dette selv etterpå.

17 Vokabular og imperativ- utføre ordre

Forberedelse : ingen

Læreren ber elevene reise seg og utføre en ordre: Legg hendene på hodet, pek på nesa di, bøy knærne etc...Læreren kan innføre følgende struktur: Jacques sa: sett deg på gulvet.. Dette er en fin måte å lære imperativ på.

Her er en annen måte. Læreren ber elevene stå i ring. Elevene skal danne figurer (3 av elevene) når de får en ordre. Lærer står i sentrum og sier: "Lag pølse med brød, palme, brødrister" etc. PS: Det må være uttrykk som 3 elever er i stand til å illustrere.

En tredje måte: Læreren tar en dusj og viser med bevegelser hva han gjør : Jeg vasker hodet, armene, armene etc. Elevene repeterer og lærer ordene.

18 Vokabular - ring lek

Forberedelse : ingen

Still elevene i ring. To og to elever får samme setning eller ord. Når deres setning blir lest opp må de løpe rundt ringen og finne sin plass igjen før den andre. Da får de ett poeng etc.

19 Vokabular - terningspill

Forberedelse: Antall spillere: to eller flere. Materiell: en stor terning pr. gruppe, et bilde som er delt inn i 6 deler med nummer fra 1 til 6.eks. en klovn hvor armer, ben, hode, hatt, sko, rød nese er klippet ut.

Hver spiller har 6 forskjellige deler ( læreren klipper opp en tegning i seks deler) som han legger i en bunke ved siden av seg.

Målet med oppgaven er å bruke delene til å bygge opp helheten igjen og den som klarer det først vinner. Hver spiller kaster terningen og legger fram den tegningen som har det samme nummeret som terningen. Eleven må da si ordet på fremmedspråket for at tegningen skal ligge fremme. Slik går spillet i ring. Når en elev får et tall han har brukt fra før, mister han sin runde.

20 Vokabular - observasjonsleik

Forberedelse: en tegning som er klippet opp i deler og tape el.

Læreren bruker tavla el. til å henge opp en figur som består av flere avtakbare elementer 6-7 totalt. Elevene lukker øynene og læreren fjerner ett element. Elevene må finne hva som mangler: Det mangler.........

Alternativt kan man gjøre dette: Læreren tegner f. eks en person på tavla. Han beskriver personen. Han visker så bort del for del. Elevene beskriver hva som mangler. Eks. Hun har svarte sko. - Hun har ikke svarte sko. Her kan man også rekonstruere tegningen etter at man har visket bort delene.

21Vokabular   - grammatikk

Forberedelse: Ark med ord som former en setning

Læreren deler ut lapper med gloser. Lappene (A4) inneholder ord som utgjør setninger. Elevene må finne de rette arkene for å konstruere en setning og bøye verb, adjektiv subjekt etc riktig. EX: Je, Tu il - parlez, parlons, parle - norvégien, norvégienne.

Når de har funnet ordene som danner en setning, stiller de seg på rekke og rad med ett ark hver. De kan så reflektere over de andre gruppenes svar. De leser deretter opp setningen sin og får den godkjent av de andre. Denne øvelsen er godt egnet til fysisk å lære plassering av adjektiv og objekts pronomen.

22 Vokabular - tegn og forklar

Forberedelse: ingen

Alle elevene velger seg en ting / et ord/ en situasjon innen et tema det arbeides med. Så går de sammen i grupper på to. De skal så forklare hva de tenker på slik at den andre tegner det de forklarer med hjelp av språk og kroppsspråk.

I neste runde brukes tegningene. Læreren samler inn og deler ut vilkårlig. 2 og 2 arbeider sammen. Da skal den ene beskrive tegningen de har fått utdelt, mens den andre tegner hva han/hun hører. Etterpå sammenligner de tegningene og snakker om dem.

23 Kommunikasjon - tegn og fortell

Forberedelse: ingen

Be alle elevene tegne noe på tavla. Så lager man en historie ut fra det som er tegnet. Dette kan gjøres muntlig (spontant) eller forberedes (skriftlig) og presenteres. Lærer kan også bruke disse tegningene til å innføre strukturer ved å legge til adjektiv etc. til uttrykkene.

24 Vokabular - setninger

Forberedelse: ingen

Elevene står på gulvet. Oppgaven er å bygger setninger. De legger til ett ord hver. Eksempel: Je- Je suis- Je suis une- Je suis une fille-Je suis une fille norvégienne. Her kan man godt bruke en ball for å markere hvem som snakker.

25 Kommunikasjon - hvem er jeg?

Forberedelse: lapper

Klistre lapper på ryggen til elevene. Alle får tildelt et ord - det kan være et verb ( noe du liker å gjøre- hvor elevene lærer strukturen 'hva liker du å gjøre'?) eller et substantiv ( hver kan man trene en gruppe ord - frukter, møbler etc hvor elevene lærer strukturer som 'Hva liker du å spise? Hva har du på rommet ditt? etc'.)

Det kan også være en reell person som er relativt kjent, og da kreves mer bruk av fritt språk

26 Vokabular - presentere seg selv

Læreren deler ut et ark. Elevene blir bedt om å svare på spørsmål og skrive ned svarene i form av stikkord på arket. Elevene limer så arket på magen og blir bedt om å finne noen som har stikkord som ligner. Spørsmålene kan være; hvilken farge liker du best, hvilken skuespiller liker du best, hva er favorittretten din etc...

27 Meninger - verdilinjen

Klassen blir bedt om å stille seg opp etter høyde fra venstre til høyre for eksempel for å få til en verdilinje. Klassen debatterer et tema og elevene stiller seg opp i en rekke fra positiv til negativ i forhold til tema som for eksempel deres syn på sport. Mens de står i rekken blir de bedt om å forklare sitt syn på saken.

En annen variant er å be elevene stille seg på linje. Du leser opp en del utsagn, og elevene går til høyre dersom utsagnene er korrekte, og til venstre dersom utsagnene er ukorrekte. Eksempel: Jeg har på meg en grønn genser i dag.

28 meninger - valg

Elevene blir satt i grupper på tre og de blir bedt om å formulere spørsmål av typen: Liker du   på kino eller foretrekker du teater. En elev stiller spørsmål, en gjetter hva svaret blir og den tredje bekrefter eller avkrefter. Oppgaven kan gjerne suppleres med bilder, hvor elevene trener et visst vokabular.

29 Skriftlige tekster - global forståelse

Forberedelse: tekst med illustrasjoner og overskrifter

Del ut en tekst med bilde og overskrifter. Be elevene bruke 4 minutter på å finne ut hva teksten handler om.

 • Hva handler teksten om - på målspråket?
 • Hvordan kom du frem til innholdet i teksten - på norsk?

Elevene bør lære strategier for skanning og skumlesning. Nærlesning av tekst er ikke det eneste alternativet. Her er Internett et godt hjelpemiddel.

Vedlegg 2   her er noen eksempler knyttet opp mot fransk.

Le poisson d'avril

Man klistrer en tegning av en fisk på ryggen til noen. Alle skolebarn i Frankrike gjør dette. Her er diktet :

Poisson d'avril

Accroché au fil

Derrière to dos

Avec un petit mot

Se moque de toi

Mais tu ne le vois pas

Tous les copains rient

Toi, tu ris aussi

Sans savoir pourquoi

Le poisson d'avril.

Poèmes

Disse egner seg godt til å lære utenat

J'ai un petit chat

Petit comme cela

Il s'appelle orange.

Je ne sais pourquoi

Jamais il ne mange

Ni souri ni rat.

C'est un chat étrange

Aimant le nougat et le chocolat

Et c'est pour cela

Dit tante Solange

Qu'il ne grandit pas.

J'aime les roses de septembre

Et la neige de décembre.

J'aime la mer et la plage,

Un ciel sans nuages.

Et surtout j'aime aissi

Que tu m'aimes mon ami.

Telleregler

Talon-pointe : Le professeur choisit un enfant par équipe, les met face à face à une certaine distance l'un de l'autre. L'un fait un pas et dit « talon », l'autre fait un pas et dit « pointe ». Ils se rapprochent ainsi l'un de l'autre. Celui qui marche (gentiment) sur le pied de l'autre commence le jeu qui suit.

Am stram gram. Pic et pic et colégram. Bourre et bourre et ratatam. Am stram gram.

Un petit couchon pendu au plafond. On lui tire la queue, il nous pond des oeufs. Combien en voulez-vous ? Quatre! Un, deux, trois, quatre!

Un petit bonhomme sur un encrier, quelle est la coleur de son tablier ? Rouge! As-tu du rouge sur toi? Oui ! (Ou non! da sier man dette en gang til)